Er du generalforsamlingsklar?

Det er generalforsamlingssesong – er du klar?

I Norge må en ordinær generalforsamling holdes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt, og det er styret som kaller inn til møtet. Dette gjøres enkelt fra dCompany-dashboardet og snarveien «Lag innkalling til generalforsamling». Fyll inn dokumentdetaljer som tid og sted for møtet, og angi agendapunktene som skal behandles. Dersom det er foreslått endringer i vedtektene, skal dette også opplyses om. Innkallingen sendes ut i siste steg.

Hva er det som egentlig skal behandles i generalforsamlingen?

Den ordinære generalforsamlingen skal alltid godkjenne årsregnskapet og bestemme om det skal utbetales utbytte til aksjonærene. Endringer i aksjekapitalen, fusjon, fisjon, vedtektsendringer og valg av styremedlemmer er andre eksempler på saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Husk at aksjeeiere også har rett til å fremme saker til generalforsamlingen. Dersom en ønsker å ta opp en sak som ikke er på dagsordenen, må man få samtykke fra alle aksjeeiere før dette kan gjøres.

Husk at det er styrets leder som åpner generalforsamlingen, og at møtelederen velges av generalforsamlingen selv. Digitale møter er nå sidestilt med fysiske møter, men det er viktig å sørge for at det er trygt å kontrollere deltakerne, stemmegivningen og autentisere den som avgir stemme. Les mer om generalforsamlingen her.

Er det noe du lurer på i forbindelse med bruk av dCompany-plattformen og ditt selskaps generalforsamling? Da er det bare å ta kontakt med oss på info@dcompany.no, så kommer vi tilbake til deg.

Vi ønsker alle deltakere en god generalforsamling, og håper dere får mange nyttige og konstruktive diskusjoner. Lykke til!