Historien om dCompany – så langt!

av Bent Brugård, styreleder i dCompany 

Legal møter Tech på fotballbanen

I 2020 møttes to kunnskapsrike menn på sidelinjen under en fotballkamp for smågutter i Oslo. M&A advokat Harald Hellebust og IT-professor Naimdjon Takhirov kom i prat på sidelinjen mens sønnene deres spilte fotball. Som partner i advokatfirmaet Wiersholm hadde Hellebust over lengre tid tenkt gjennom et konsept for automatisering av selskapsrettslige beslutninger. Med sin master- og doktorgrad fra NTNU innen kunstig intelligens, og med spisskompetanse innen IT-automatisering fra bla. Skatteetaten og Kartverket, sørget Takhirov for at brikkene falt på plass for Hellebust. 

Den kvelden under en fotballkamp for smågutter startet de utviklingen av aksjeselskaper som IT-organismer. Koden var knekket for definisjonen av en universell digital selskapsrettslig organisme. Ambisjonen var å digitalisere, forenkle og automatisere alle eiermessige aktiviteter i aksjeselskaper, slik at disse kunne bli vesentlig mer effektive, alltid korrekte, og transparente. – I Norge, i Norden, og i resten av verden. dCompany AS ble kort tid etter fotballkampen etablert med dette som forretningsidé.

Forretningsideen i dCompany var helt fra starten å øke produktivitet, transparens og omdømme både for næringsliv og for myndigheter. Ambisjonen om sanntids oppdatert eierinformasjon til myndigheter var et grunnleggende premiss i utviklingen av dCompany. I dagens digitale verden burde det være en selvfølge at myndigheter har tilgang til sanntids oppdatert informasjon om eiersituasjonen i alle aksjeselskaper. Og aksjonærer bør selvfølgelig kontinuerlig ha tilgang til den samme oppdaterte innsikten. Det finnes ingen god grunn for at aksjonæroversikter skal være korrekte kun ved hvert nyttårsskifte. Transparente eierregistre bidrar til redusert risiko for økonomisk kriminalitet, en riktigere fordeling av godene, og slik sett også til et bærekraftig velferdssamfunn.

Heldigitale aksjeselskaper vil både effektivisere hverdagen og ivareta omdømme for ledere, styrer, eiere og myndigheter. Automatiserte selskapsrettslige beslutninger løser dessuten myndighetenes utfordring ved at forenklinger ofte bidrar til redusert kontroll og transparens. Forenkling og effektivisering via heldigitale aksjeselskaper vil tvert imot sikre myndighetene både sanntids transparens og vesentlig bedre kontroll enn i dag.

Advokatfirmaet Wiersholm digitaliserer sin 100-årige erfaring innen selskapsrett

Partner Harald Hellebust i advokatfirmaet Wiersholm har lagt inn all sin faglige kløkt og erfaring i dCompanys universelle datamodell for automatisering av selskapsrettslige prosesser. Han hadde i mange år sett klienter som benytter høyt kompetente advokater for rutinepregede selskapsrettslige arbeidsprosesser. Frykten for å tråkke feil juridisk kombinert med konsekvensen av feil eller forsinket rapportering til myndighetene, har ført til utstrakt bruk av høykost advokattjenester til slike oppgaver. Selskapsrettslige endringer gjøres kun sporadisk av mange ledere, styreledere og eiere. Dermed må man oppdatere seg innen selskapsrett for hver gang situasjonen krever det. Det er derfor forståelig at det søkes kvalitetsbistand til denne type arbeid.

Harald Hellebusts ekspertise er selskaps- og kontraktsrett. Han arbeider daglig med transaksjoner, inkludert kjøp og salg av virksomheter for oppkjøpsfond og industrielle aktører. Finansavisens årlige advokatundersøkelse har flere ganger rangert Hellebust som en av Norges ledende eksperter på oppkjøp og fusjoner. 

Både ledelsen og flere nøkkelpersoner i Wiersholm engasjerte seg sammen med Hellebust for å finne en måte å digitalisere og forenkle eiermessige aktiviteter i aksjeselskaper. Målet var at slike prosesser skulle bli vesentlig mer effektive, være juridisk korrekte, og også transparente. Wiersholm innså at selskapets unike juridiske ekspertise primært burde kanaliseres mot å løse komplekse og krevende kundeoppdrag. Rutinepregede oppgaver innen selskapsrett falt utenfor denne målsettingen. Høsten 2020 besluttet Wiersholm å spinne ut den påbegynte IT-løsningen for selskapsrettslige prosesser i et frittstående og uavhengig selskap. 

dCompany har knekket koden for en digital universell selskapsrettslig organisme

Tospannet Hellebust og Takhirov sørget for å bryte ned alle selskapsrettslige prosesser i sine enkelte digitale bestanddeler. Disse digitale juridiske byggeklossene benyttes sammen med dCompanys kontinuerlig oppdaterte digitale aksjeeierbok, i mange ulike kombinasjoner, til automatiserte selskapsrettslige beslutninger, automatisk produksjon av styre- og generalforsamlingsprotokoller, lovpålagt rapportering til myndigheter, etc. Wiersholms 100-årige erfaring og kvalitet innen forretningsjus er blitt transformert inn i en høyproduktiv LegalTech-løsning.

Den universelle selskapsrettslige datamodellen løser komplekse oppgaver basert på en og samme «digitale organisme». Alle eiermessige aktiviteter i aksjeselskaper forenkles og automatiseres. Resultatet er korrekt og transparent aksjonærinformasjon oppdatert i sanntid. Aksjeselskaper blir digitalisert som organismer med en AI-basert datamodell. Etter hvert som transaksjoner, beslutninger og historikk akkumuleres vil systemet gi eiere og ledere proaktive varsler og forslag med høy verdi. Omkring 70 selskapsrettslige beslutninger er for tiden under implementering som automatiserte arbeidsprosesser i dCompany. Sammen med levende aksjonærregistre danner dette kjernen i en LegalTech-plattform med betydelig potensial for ytterligere vekst og verdiskapning. 

dCompany-tjenestene omfatter bla. støtte for styremøter og generalforsamlinger. Det skapes enkelt og raskt juridisk korrekte innkallinger og protokoller, – disse sendes ut digitalt og det hentes inn signaturer digitalt. Inkludert i LegalTech-løsningen fra dCompany ligger altså en tidsbesparende «styreportal» med et kraftig innebygget selskapsrettslige verktøy – laget av eksperter, for eksperter.

Gevinstene fra automatisering av selskapsrettslige beslutninger er betydelige. Dokumentroboten i dCompany synliggjør hvordan selskapsrettslige beslutninger automatiseres. Du velger hva du ønsker å gjøre i selskapet ditt og svarer på noen enkle spørsmål. Samtidig ser du de selskapsrettslige dokumentene bli automatisk generert i et vindu på skjermen. Dokumentroboten genererer ferdigskrevne innkallinger, protokoller, vedtekter, etc. Om du ønsker det, på flere språk. 

dCompany løsningen utvikles kontinuerlig for automatisering av stadig flere beslutningstyper. Listen over automatiserte selskapsrettslige beslutninger er allerede omfattende. Du kan endre foretaksnavn, endre revisor, godkjenne årsregnskap, fastsette honorar til styrets medlemmer, fastsette honorar til valgkomiteen, velge medlemmer til valgkomiteen, godkjenne revisors honorar, tildele signaturrett gjennom en styrebeslutning, endre vedtektsfestet signatur, ansette daglig leder, foreta kapitalforhøyelse mot kontant vederlag, foreta kapitalforhøyelse ved fondsemisjon, fjerne vedtektenes ramme for antall styremedlemmer, innføre ramme for antall styremedlemmer i vedtektene, fjerne signatur fra vedtektene, innføre vedtektsfestet signatur, tildele prokura, velge medlemmer til styret, gjennomføre splitt av aksjer, gjennomføre spleis av aksjer, foreta opsjonsutdeling, gjennomføre kapitalnedsettelse, og gjennomføre kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.

dCompany lagrer alle innkallinger, protokoller og andre dokumenter for den enkelte kunde i et oversiktlig og søkbart arkiv i skyen (lokalisert i Norge). I arkivet kan kundene selvfølgelig også laste opp dokumenter som har blitt til utenfor dCompany-plattformen. Alle dokumenter kan sendes til digital signering gjennom dCompany-plattformen. Digital signering skjer med BankID, kode fra SMS/e-post, oppringning, eller ved håndsignatur på skjerm.

All erfaring innen utvikling av disruptive digitale løsninger viser at planer endrer seg mye underveis. I stedet for å basere seg på rigide planer, har dCompany basert seg på kontinuerlig utvikling av en strategisk gjennomtenkt og stabil plattform. dCompany plattformen er bygget for sikre universell vekst fremfor kortsiktig omsetningsøkning basert på enkle delløsninger. Plattformen er dessuten bygget utfra forståelse av LegalTech-systemets komparative konkurransefortrinn – ikke ut fra dagens konkurransebilde. Alle som arbeider i dCompany forstår at suksess avhenger av kontinuerlig endring ut fra kompetent dynamisk innsikt og ut fra et overordnet mål om maksimalt volum. 

dCompany plattformen er utviklet for maksimal skalerbarhet av dCompany sine egne senior teknologer gjennom en kombinasjon av gjennomprøvd og cutting edge-teknologi. Teknisk sett er det en multi-tenant SaaS plattform med horisontal skalering og uten “single point of failure”. Løsningen er bygget for å kunne håndterer alle aspekter ved et selskaps liv. Plattformen har innebygd sikkerhet med managed services og privacy-by-design. AI-motoren sørger for datakonsistens og integritet gjennom hele dataflyten. Dette skjermer kundene fra feil og unødvendige kostnader. dCompany plattformen bygger på åpne standarder og API-er for integrasjon mot offentlige registre, nasjonale komponenter og for integrasjoner mot tredjepartsløsninger.

Økt produktivitet, transparens og omdømme – både for næringsliv og myndigheter

dCompany gjør utvilsomt livet enklere for eiere, styrer og ledere. dCompany plattformen digitaliserer, forenkler og automatiserer alle eiermessige aktiviteter i aksjeselskaper slik at disse blir vesentlig mer effektive og alltid korrekte. Samtidig oppnås transparens og sanntids oppdaterte eierregistre. Aksjonærer vil alltid ha kontinuerlig tilgang til sine faktiske eierandeler i eksempelvis startups eller unoterte aksjer. Aksjer i unoterte selskaper er i dag for mange en linje i regnearket på PC’en til selskapets økonomisjef. dCompany sin aksjeeierbok er gratis for alle unoterte aksjeselskap. Det finnes ingen god grunn for at ikke alle selskaper skal kunne tilby oppdatert oversikt over alle aksjonærer, aksjeklasser og transaksjonshistorikk. dCompany vil gi aksjonærer innsyn og mer ro i sjelen.  

Samtidig som aksjonærer ønsker innsyn og kontroll, så har også myndighetene et stort behov for økt transparens og mulighet til å se hvem som eier hva i norsk næringsliv. Selskapsregistre og eierskapsregistre er definert av EU som ett av seks prioriterte datasett med særskilt høy verdi for samfunnet. Et viktig mål for dCompany er å sørge for korrekt, transparent og kontinuerlig oppdatert eierinformasjon til myndighetene. Dette vil bla. redusere mulighet for økonomisk kriminalitet i samfunnet og kunne sikre en riktigere fordeling av godene. dCompany ønsker å bidra til at offentlige myndigheter sikres transparens, god kontroll, og også effektiviserer sine hverdager.  

For å lykkes med disse ambisjonene er dCompany i gang med etablering av et vinn-vinn samarbeid med myndighetene. Det arbeides bla. konkret for integrasjon mot løsninger hos Brønnøysundregistrene og Skatteetaten. Standardiserte API’er og bruk av nasjonale felleskomponenter vil være byggeklosser for samfunnsmessig forenkling, effektivisering og kontinuerlig transparens. I vår digitale tidsalder finnes det ingen god grunn for at aksjonæroversikter kun skal være korrekte ved hvert nyttårsskifte.

“Great vision without great people is irrelevant”

Sitatet ovenfor er hentet fra den amerikanske forskeren, rådgiveren og forfatteren Jim Collins. Han har i mange år arbeidet med virksomhetsledelse og bærekraftig industriell vekst. Sitatene «First Who – Then What» og «Get the right people on the bus» er fra boken hans “Good to Great”. Når vi står overfor usikre tider og vi vanskelig kan forutsi hva som kommer rundt neste sving, er vår beste «strategi» å bygge en organisasjon med mennesker som kan tilpasse seg og prestere – uansett hva som dukker opp rundt neste sving. IT-industriens disruptive utviklingstrekk gjør det avgjørende å etablere team med riktige mennesker i alle nøkkelposisjoner for å sikre bærekraftig vekst over tid. Store visjoner uten riktige mennesker er irrelevant. 

Ansatte, hovedeiere og styret i dCompany består av velrenommerte jurister, teknologer og markedsførere. CEO Jens Naas-Bibow er en velrenommert advokat med lang erfaring som partner i advokatfirmaet Thommessen. CTO Naimdjon Takhirov har master- og doktorgrad fra NTNU og mange års erfaring innen digitalisering/automatisering fra bla. Kartverket og Skatteetaten. CBO Jan Grønbech har i 25 år arbeidet med digital transformasjon, bla. som mangeårig leder av Google Norge. Dagens 12 ansatte i dCompany har en samlet konsentrasjon av senior spisskompetanse og bredde man sjelden finner i selskaper på denne størrelsen. 

Konkurransefortrinn nr. 1 i kunnskapssamfunnet er å sikre seg de aller beste menneskene i alle virksomhetens nøkkelposisjoner. Kvalitet i all rekruttering og organisasjonsutvikling er viktigere enn hurtig oppbemanning. Vi vet at tilfredse, kunnskapsrike og sosialt trygge ansatte tiltrekker likesinnede. Dette handler om å bygge kultur og det handler om å bygge en kundeorientert, innovativ og produktiv organisasjon. En bred studie utført ved Stanford University midt i hjertet av Silicon Valley viste for noen år siden at de aller beste IT-ingeniørene kan være 100 ganger så produktive som gjennomsnittet. Verdiskapning gjennom utvikling av IT-løsninger handler i stor grad om å treffe riktige valg basert på forståelse av utvikling innen teknologi, aktuelt fagområde, marked og forretningslogikk. For å lykkes må selvfølgelig god dømmekraft løpende omsettes til konkrete kundeløsninger.

dCompany er en sammensveiset organisasjon som daglig transformerer forretningsmessige gode valg til funksjonelle og brukervennlige SaaS-løsninger. Det er gjennom slike leveranser av økt produktivitet og transparens til kunder i næringslivet og hos myndighetene at dCompany skaper verdier.

.