Aksjeeierbok

Alle aksjeselskaper skal ha en aksjeeierbok. Den stadfester hvem som er aksjonærer og hvilke rettigheter de har i selskapet.

I aksjeeierboken skal alle aksjeeierne innføres alfabetisk med angivelse av navn, fødselsdato/organisasjonsnummer og adresse. For hver aksjeeier skal det også angis hvor mange aksjer aksjeeieren eier og nummeret på de aktuelle aksjene. Er det flere aksjeklasser i selskapet, skal det stå hvilken klasse aksjene tilhører.

Når en aksjeeier er innført i aksjeeierboken, skal selskapet gi aksjeeieren melding om dette (aksjebevis).

DEFINISJON

Aksjebeviset er en bekreftelse på aksjeinnehavet. Aksjebeviset skal dateres og inneholde alt som er registrert om aksjeeieren og dens aksjeinnehav.

Typiske utfordringer

I dag er det vanlig at en aksjeeier i en unotert aksje kun blir oppført som en linje på et regneark på PCen til økonomisjefen. Dette er en utfordring av flere årsaker. For det første skaper det en stor grad av usikkerhet for investorer at det er lite transparens og manglende mulighet til selv umiddelbart å kunne se sin egen eierandel. Videre er det et problem for myndighetene at de mangler innsyn hvem som eier selskapene som ikke er listet på børsen. I tillegg representerer dette en sikkerhetsrisiko. IT-utstyr krasjer eller mistes. Økonomisjefer kommer og går. Mange investorer vi snakker med uttrykker sin bekymring for dette. Strengere regler knyttet til oversikt over og rapportering av eierskapet i selskapet til enhver tid er i ferd med å tre i kraft både i Norge og EU/EØS.

Generelt

Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte. Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle

Aksjeeierboken oppdateres ved eierskifte. Når en aksje har skiftet eier, skal den nye eieren varsle selskapet samt dokumentere kjøpet via en signert sluttseddel (eller annen tilsvarende dokumentasjon). Selskapet fører så den nye eieren inn i aksjeeierboken og daterer endringen. Den nye aksjeeieren skal deretter ha melding fra selskapet om at han er innført i aksjeeierboken med kopi av aksjebeviset.

Aksjeeierboken skal føres på en betryggende måte, papirbasert eller elektronisk. Det må være mulig å gå tilbake i oppføringene og se aksjefordelingen på et hvilket som helst historisk tidspunkt.

Aksjeeierboken skal også være tilgjengelig for enhver som vil ha innsyn (offentlig tilgjengelig).

ASA skal registrere sine aksjer i et verdipapirregister.

AS kan bestemme at aksjene skal registreres i et Verdipapirregister.