Opsjoner

En opsjon er en rett til å erverve en aksje på et fremtidig tidspunkt til en fastsatt pris. Det kan enten være snakk om en kjøpsopsjon hvor en eksisterende aksje kan kjøpes eller en tegningsopsjon hvor opsjonsinnehaver kan kreve å få utstedt en aksje. For unoterte aksjer er opsjoner mest brukt for ansatte eller styremedlemmer i selskapet, og opsjonene er ofte ikke omsettelige. Det er i liten grad et marked for handel i opsjoner i unoterte selskaper i Norge. 

Det er vanlig at en ansatt som mottar opsjoner blir bundet til å jobbe en periode i selskapet og at retten til å utøve opsjonen – dvs. at opsjonen “vestes” – opptjenes over en periode på for eksempel 4 år.  

Opsjoner er vanligere i land som USA, der man er helt avhengig av å gi ansatte opsjoner for at de skal jobbe i startupselskaper.  I Norge har det vært lite hensiktsmessig da opsjoner har vært skattelagt på en måte som har gjort det vanskelig å benytte.