Splitt og spleis

Et selskap har til enhver tid et bestemt antall utstedte aksjer. Selskapets generalforsamling kan beslutte å splitte en aksje i flere aksjer eller beslutte å slå sammen flere aksjer til én, dvs. en spleis av aksjer.

En splitt eller en spleis endrer ikke verdien av de aksjer som en aksjonær eier. En aksjonær som for eksempel eier 1 av 100 aksjer i et selskap vil fortsatt 1 % av selskapets aksjer dersom hver aksje splittes i 100 (vedkommende vil i tilfelle eie 100 av 10.000 aksjer etter splitten).

Hver aksje har en verdi. Enkelte ganger kan verdien pr. aksje bli veldig høy, slik at det er ønskelig å fordele denne verdien på flere aksjer ved å gjennomføre en splitt. Dette skjer typisk ved børsnotering av selskaper hvor det kan være ønskelig at hver aksje ved noteringen har en verdi som er innenfor et gitt intervall. I andre tilfeller er verdien av en aksje så lav at den ikke er hensiktsmessig eller fremstår som useriøs, som for eksempel at hver aksje er verdt NOK 0,001. I disse tilfellene kan det være fornuftig å gjennomføre en spleis av aksjer.