Styret

Et styre er et lovpålagt organ for aksjeselskapet. Styret skal ha ett eller flere medlemmer. Mindre selskaper med liten aktivitet og bare én eier har ofte bare én person i styret, og det er gjerne eieren selv. Et aksjeselskap med betydelig virksomhet kan ha langt flere medlemmer.

Styret kan ha et eller flere varamedlemmer. Normalt kan et varamedlem tre inn for ethvert styremedlem som har meldt forfall, men et varamedlem kan også være et personlig varamedlem for et eller flere spesifikke styremedlemmer.  

Styret i et aksjeselskap velges av generalforsamlingen, med unntak for eventuelle lovpålagte representanter for de ansatte som velges av de ansatte i henhold til en fremgangsmåte fastsatt i egen forskrift. Styret velger selv sin leder om ikke generalforsamlingen har gjort dette.

Et flertall av de ansatte har krav på å velge ett styremedlem og én observatør med varamedlemmer dersom selskapet har flere enn 30 ansatte og ikke bedriftsforsamling. Overstiger antallet 50 ansatte, øker antallet styremedlemmer til inntil en tredjedel av styrets medlemmer og minst to medlemmer. Overstiger tallet 200 ansatte, kan et flertall av de ansatte i tillegg velge ett ekstra styremedlem eller to observatører. Det gjelder særregler for representasjon i konsernforhold.

Styrets oppgaver

Styret skal ivareta aksjeselskapets interesser, og dermed – indirekte – normalt også aksjonærfellesskapets interesser. Selskapets styre er overordnet ansvarlig for forvaltningen av selskapet og styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. I mange tilfeller er styrets viktigste oppgave å sørge for at selskapet har en egnet ledelse, og det er styret som ansetter og eventuelt avsetter daglig leder.