Brukervilkår

Disse brukervilkårene gjelder for din bruk av tjenestene levert av dCompany AS, org.nr. 925 885 681 («dCompany»). Du aksepterer at disse brukervilkårene kan bli endret fra tid til annen. Siste versjon av brukervilkårene finnes her.

Du godtar at tjenesten ikke er tiltenkt bruk for forbrukerformål, og at du ikke opptrer som forbruker i din bruk av tjenesten. 

dCompanys leveranse av tjenesten til den juridiske enheten som registreres som kunde, reguleres eksklusivt av de generelle avtalevilkårene som finnes på Generelle vilkår.

1. BRUKERKONTO OG BRUKERDATA

1.1 Du er selv ansvarlig for å oppbevare påloggingsinformasjon til tjenesten konfidensielt. dCompany er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til tjenesten gjennom din brukerkonto eller annen uautorisert tilgang som følge av at du har unnlatt å holde påloggingsinformasjon konfidensiell. 

1.2 dCompany har rett til å overvåke din tilgang til og bruk av tjenesten.

1.3 Du er ansvarlig for å sørge for at filer og data som du laster opp til tjenesten er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

1.4 Du skal kun oppgi korrekte og fullstendige opplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten. Du garanterer spesielt at du ikke vil registrere uriktige opplysninger om ledelsen eller eierinteressene i noen juridisk enhet, eller på noen måte bruke tjenesten til å utgi deg for å være eller representere en annen fysisk eller juridisk person.

2. BEGRENSNINGER I BRUKEN

2.1 Du skal ikke, og skal ikke tillate noen bruker eller tredjepart å:

(a) forsøke å kopiere, endre, duplisere, lage avledede verk fra, speile eller distribuere noen del av tjenesten og/eller tilhørende dokumentasjon;

(b) gå inn i noen del av tjenesten for å utvikle eller tilby et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med tjenesten;

(c) bruke tjenesten for å levere tjenester eller produkter basert på den til noen tredjepart;

(d) innføre eller tillate innføring av virus i dCompanys nettverk og informasjonssystemer.

3. IMMATERIELLE RETTIGHETER

3.1 Ingenting i disse brukervilkårene skal tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter mellom partene. dCompany beholder alle rettigheter i tjenesten og immaterielle rettigheter knyttet til disse. 

3.2 Hvis du kommer med tilbakemeldinger eller forslag til tjenesten, kan dCompany (og de som har dCompanys tillatelse til det) bruke slik informasjon uten forpliktelser overfor deg. 

4. PERSONVERN

4.dCompany vil behandle dine personopplysninger som bruker av tjenesten, inkludert personopplysninger i og om din brukerprofil, som behandlingsansvarlig. Mer informasjon om dette finnes i dCompanys personvernerklæring.

5. KONFIDENSIALITET

5.1 Både du og dCompany forplikter seg til å behandle all informasjon som ikke er offentlig kjent, og som utveksles eller mottas i forbindelse med tjenesten og disse brukervilkårene, konfidensielt og til ikke å utlevere slik informasjon til tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Hver av partene skal ta rimelige forholdsregler for å hindre urettmessig utlevering av den andre partens konfidensielle informasjon. Denne taushetsplikten skal også gjelde etter brukervilkårenes opphør.

5.2 Konfidensialitetsforpliktelsene i punkt 5.1 er ikke til hinder for at dCompany publiserer eller for øvrig deler informasjon du laster opp i tjenesten med tredjeparter der informasjonen etter sin art er eller skal bli offentlig informasjon, for eksempel om hvem som er aksjonærer, reelle rettighetshavere eller styremedlemmer i et selskap. 

6. VARIGHET OG OPPSIGELSE

6.1 Disse brukervilkårene gjelder så lenge du bruker tjenesten.

6.2 dCompany kan avslutte din tilgang til tjenesten umiddelbart hvis dCompany har rimelig grunn til å tro at du misligholder disse brukervilkårene eller bruker tjenesten i strid med gjeldende lover eller forskrifter, eller for øvrig på en måte som kan ha betydelig negativ innvirkning på dCompany. 

6.3 Din tilgang til tjenesten opphører uansett fra og med den dato oppsigelsen av avtalen mellom dCompany og den juridiske enheten du benytter tjenesten på vegne av trer i kraft. Fra samme tidspunkt kan dCompany slette eller deaktivere din brukerkonto og slette alle dine data som er lagret i tjenesten. Dette gjelder ikke brukerkontoer eller data som er direkte knyttet til abonnementer som ikke er avsluttet. Det er ditt ansvar å sørge for kopiering av data som er lagret i tjenesten før oppsigelsen trer i kraft, for å unngå permanent tap av slike data. 

7. ANSVAR

7.1 dCompany utøver ikke advokat- eller annen rådgivningstjeneste, og informasjonen som formidles gjennom tjenesten kan ikke anses som juridiske råd. Du og/eller den juridiske enheten du representerer er selv ansvarlig for å gjøre egne undersøkelser relatert til informasjonen som formidles og dokumentene som genereres gjennom tjenesten. 

7.2 Du godtar at tjenesten leveres som den er («as is»), uten garantier av noe slag. Bruk av tjenesten foregår på din egen risiko, og dCompany har ikke noe ansvar for eventuell skade på ditt innhold, systemer, tjenesteplattform eller enheter du bruker til å benytte tjenesten, eller tap av data som følge av slik bruk. Du erkjenner videre at informasjonen som formidles gjennom tjenesten i vesentlig grad baseres på informasjon innhentet fra deg, den juridiske enheten du representerer og/eller tredjeparter, og at dCompany ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for feil, mangler eller unøyaktigheter i slik informasjon eller i beregninger eller annen informasjon som genereres basert på slik informasjon. 

7.3 dCompanys ansvar for eventuell erstatning relatert til din bruk av tjenesten er begrenset til NOK 1000 per kalenderår. 

8. LOVVALG OG TVISTELØSNING

8.1 Disse brukervilkårene og enhver tvist som måtte oppstå som følge av disse brukervilkårene og/eller bruk av tjenesten, skal være underlagt norsk rett uten hensyn til lovkonfliktprinsipper. 

8.2 Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav som oppstår i forbindelse med disse brukervilkårene, skal avgjøres endelig av domstolene i Oslo, Norge.

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no