Hjem > Roller > Styremedlemmer

Styremedlemmer

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer, jf. aksjeloven § 6-3 første ledd. Dette gjelder imidlertid tre unntak: 

 • Generalforsamlingens valgrett omfatter ikke styremedlemmer som skal velges av de ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4 med tilhørende regulering i forskrift. Antallet de ansatte kan velge er avhengig av antall ansatte og om det er inngått en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. 
 • Om selskapet har en bedriftsforsamling, hører det under bedriftsforsamlingen å velge medlemmer til styret og styrets leder, jf. aksjeloven § 6-35 med henvisning til allmennaksjeloven § 6-37 som gjelder tilsvarende. Vedtektene kan imidlertid ha en avvikende regulering dersom det ikke er et lovkrav å ha bedriftsforsamling. 
 • Det kan fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens valgrett skal overføres til andre, jf. aksjeloven § 6-3 tredje ledd. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer skal likevel velges av generalforsamlingen, hvis ikke valgretten overføres til et vedtektsfestet selskapsorgan. Valgrett kan ikke overføres til styret eller til et medlem av styret.

Valget av styrets medlemmer herunder styrets leder kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Ønsker du å organisere styremøter, beslutninger, rapportering og dokumenter på ett sted?

dCompany er alt du trenger til styrearbeidet

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • Arkiv

  Arkiv

  Smart og sikker arkivering Et arkiv som oppdaterer seg selv Når du bruker dBot til å lage innkallinger eller protokoller […]

 • Fullmakter

  Fullmakter

  Komplett løsning for å opprette, sende ut, avgi og registrere fullmakter digitalt. Du slipper også å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Signering

  Signering

  Brukervennlig digital signering på høyeste sikkerhetsnivå Send protokoller til signering raskt og enkelt dCompany lar deg raskt og enkelt gjennomføre […]

 • Styreportal

  Styreportal

  Effektivt og profesjonelt styrearbeid Med styreportalen kan du enkelt og effektivt generere innkallinger og protokoller. Styremedlemmene får lett tilgang til […]

Et styremedlems oppgaver

Et styremedlem er en del av styret som et kollegium. Styret fatter normalt sine beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder normalt avgjørende stemme, foruten ved valg av styreleder (der styret konstituerer seg selv i motsetning til at styrets leder er valg av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen).

Styret har et ansvar for forvaltningen av selskapet og et ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomhet for øvrig (det såkalte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret). 

Styret fatter normalt beslutninger ved simpelt flertall med vanlige flertallsbeslutninger. Ved stemmelikhet stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for, jf. aksjeloven 6-25 første ledd. Det gjelder imidlertid visse særregler ved valg og ansettelser, se aksjeloven § 6-26. 

Styremedlemmene har rett til å uttalelse seg på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 andre ledd. 

Hva dCompany kan hjelpe et styremedlem med

Mange styremedlemmer ønsker seg de fordelene det er å ha et digitalt aksjeselskap. 

Etter aksjeloven ligger ansvaret for føringen av aksjeeierbok hos styret, jf. aksjeloven § 4-5 første ledd. Dette innebærer at styret kan holdes ansvarlig dersom denne ikke er ført på riktig måte, og det skulle oppstå et eller annen tap som følge av dette. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok.

dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

dBot gir deg fiks ferdige innkallinger, styre- og generalforsamlingsprotokoller, tegningsblanketter, redegjørelser m.m.

AI tekstassistent

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Oppdatering av mange ledd samtidig

Automatisk oppdatering av aksjeeierbok og vedtekter

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken. Alt for at du skal slippe å føre inn den samme informasjonen mer enn en gang og for at det skal være konsistent kvalitet på alle data.

Signatur

Integrert signering

Innhent signaturer på en effektiv, fleksibel og sikker måte. Velg selv hvilken type undertegning som tillates pr dokument. Mottakere uten tilgang til BankID kan undertegne på andre måter som også aksepteres som gyldige av Brønnøysundregistrene

Utboks

Direkte innsending til Brønnøysundregistrene

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Smarttelefon

Designet for folk på farten

dCompany er en responsiv applikasjon som gir deg full tilgang alle funksjoner, uavhengig av hvilken platform du er på.

Kvalitetsstempel

Utviklet og kvalitetssikret av eksperter

dCompany er utviklet av Norges mest erfarne forretningsadvokater og teknologer

Gjennom dCompanys møtefunksjon finner du som styremedlem alle styredokumentene på ett sted slik at du har disse tilgjengelig i forkant, under og etter styremøtet. 

Ved å logge inn på dCompany vil du finne alle aksjeselskapene hvor du har styreverv. Er selskapet ikke på plattformen, kan du enkelt be om at det skjer. Er de på plattformen, kan du enkelt klikke deg inn på selskapet og finne informasjon som er relevant for deg som styremedlem. 

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Styremedlemmer

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, som også bestemmer om det skal velges varamedlemmer, jf. aksjeloven § 6-3 første ledd. Dette gjelder imidlertid tre unntak: 

 • Generalforsamlingens valgrett omfatter ikke styremedlemmer som skal velges av de ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4 med tilhørende regulering i forskrift. Antallet de ansatte kan velge er avhengig av antall ansatte og om det er inngått en avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. 
 • Om selskapet har en bedriftsforsamling, hører det under bedriftsforsamlingen å velge medlemmer til styret og styrets leder, jf. aksjeloven § 6-35 med henvisning til allmennaksjeloven § 6-37 som gjelder tilsvarende. Vedtektene kan imidlertid ha en avvikende regulering dersom det ikke er et lovkrav å ha bedriftsforsamling. 
 • Det kan fastsettes i vedtektene at generalforsamlingens valgrett skal overføres til andre, jf. aksjeloven § 6-3 tredje ledd. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer skal likevel velges av generalforsamlingen, hvis ikke valgretten overføres til et vedtektsfestet selskapsorgan. Valgrett kan ikke overføres til styret eller til et medlem av styret.

Valget av styrets medlemmer herunder styrets leder kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Ønsker du å organisere styremøter, beslutninger, rapportering og dokumenter på ett sted?

dCompany er alt du trenger til styrearbeidet

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • Arkiv

  Arkiv

  Smart og sikker arkivering Et arkiv som oppdaterer seg selv Når du bruker dBot til å lage innkallinger eller protokoller […]

 • Fullmakter

  Fullmakter

  Komplett løsning for å opprette, sende ut, avgi og registrere fullmakter digitalt. Du slipper også å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Signering

  Signering

  Brukervennlig digital signering på høyeste sikkerhetsnivå Send protokoller til signering raskt og enkelt dCompany lar deg raskt og enkelt gjennomføre […]

 • Styreportal

  Styreportal

  Effektivt og profesjonelt styrearbeid Med styreportalen kan du enkelt og effektivt generere innkallinger og protokoller. Styremedlemmene får lett tilgang til […]

Et styremedlems oppgaver

Et styremedlem er en del av styret som et kollegium. Styret fatter normalt sine beslutninger ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder normalt avgjørende stemme, foruten ved valg av styreleder (der styret konstituerer seg selv i motsetning til at styrets leder er valg av generalforsamlingen eller bedriftsforsamlingen).

Styret har et ansvar for forvaltningen av selskapet og et ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomhet for øvrig (det såkalte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret). 

Styret fatter normalt beslutninger ved simpelt flertall med vanlige flertallsbeslutninger. Ved stemmelikhet stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for, jf. aksjeloven 6-25 første ledd. Det gjelder imidlertid visse særregler ved valg og ansettelser, se aksjeloven § 6-26. 

Styremedlemmene har rett til å uttalelse seg på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 andre ledd. 

Hva dCompany kan hjelpe et styremedlem med

Mange styremedlemmer ønsker seg de fordelene det er å ha et digitalt aksjeselskap. 

Etter aksjeloven ligger ansvaret for føringen av aksjeeierbok hos styret, jf. aksjeloven § 4-5 første ledd. Dette innebærer at styret kan holdes ansvarlig dersom denne ikke er ført på riktig måte, og det skulle oppstå et eller annen tap som følge av dette. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok.

dCompanys dBot automatiserer dokumentasjonen som trengs ved flere selskapshendelser; her vises protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som vedtok fullmakt til å forhøye aksjekapital og ansettelse av ny daglig leder.

dBot gir deg fiks ferdige innkallinger, styre- og generalforsamlingsprotokoller, tegningsblanketter, redegjørelser m.m.

AI tekstassistent

AI tekstassistent

Den innebygde tekst-assistenten gir deg bistand til å fullføre tekster, forbedre, forenkle og oversette meldinger til aksjonærer og når du skriver agendapunkter m.m

Oppdatering av mange ledd samtidig

Automatisk oppdatering av aksjeeierbok og vedtekter

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken. Alt for at du skal slippe å føre inn den samme informasjonen mer enn en gang og for at det skal være konsistent kvalitet på alle data.

Signatur

Integrert signering

Innhent signaturer på en effektiv, fleksibel og sikker måte. Velg selv hvilken type undertegning som tillates pr dokument. Mottakere uten tilgang til BankID kan undertegne på andre måter som også aksepteres som gyldige av Brønnøysundregistrene

Utboks

Direkte innsending til Brønnøysundregistrene

En lang rekke selskapsrettslige beslutninger, slik som styrevalg og kapitalforhøyelse du sende rett til Brønnøysundregistrene direkte fra plattformen. Registermeldingen opprettes deretter i Altinn.

Smarttelefon

Designet for folk på farten

dCompany er en responsiv applikasjon som gir deg full tilgang alle funksjoner, uavhengig av hvilken platform du er på.

Kvalitetsstempel

Utviklet og kvalitetssikret av eksperter

dCompany er utviklet av Norges mest erfarne forretningsadvokater og teknologer

Gjennom dCompanys møtefunksjon finner du som styremedlem alle styredokumentene på ett sted slik at du har disse tilgjengelig i forkant, under og etter styremøtet. 

Ved å logge inn på dCompany vil du finne alle aksjeselskapene hvor du har styreverv. Er selskapet ikke på plattformen, kan du enkelt be om at det skjer. Er de på plattformen, kan du enkelt klikke deg inn på selskapet og finne informasjon som er relevant for deg som styremedlem. 

På tide å følge opp eiere på en bedre måte?

Med dCompany gir du aksjonærer trygghet og oversikt

 • Aksjonærregisteroppgave

  Aksjonærregisteroppgave

  Med dCompanys aksjeeierbok kan du levere aksjonærregisteroppgaven direkte til Altinn og Skatteetaten med noen enkle tastetrykk.

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • dCompany aksjeeierbok

  dCompany aksjeeierbok

  Full kontroll på aksjonærer, historikk og endringer. Alltid oppdatert oversikt over eierskap. Støtter alle aksjeklasser.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Sluttseddel og aksjebevis

  Sluttseddel og aksjebevis

  Både selskaper og enkeltaksjonær kan laste ned aksjebevis og sluttsedler som bekreftelse på registrerte transaksjoner. Veldig praktisk for selskaper med mange aksjonærer.

 • Transaksjoner

  Transaksjoner

  dCompany lar deg registrere de fleste former for transaksjoner på plattformen, slik som overføring av aksjer ved kjøp/salg, arveoverføring eller gave.

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no