Hjem > Roller > Daglige ledere

Daglige ledere

Ansettelse av daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret hvis ikke det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-2 andre ledd. Tilsettelsen eller endring av daglig leder kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i en EØS-stat, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland eller Konføderasjonen Sveits, jf. aksjeloven § 6-11. Det er mulig å søke departementet om unntak fra begge disse kravene, men det gis normalt bare unntak for avvik fra et av kravene. 

Daglig leders oppgaver

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, jf. aksjeloven § 6-14 første ledd. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelse. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte, jf. aksjeloven § 6-14 fjerde ledd. 

Aksjeloven har også enkelte bestemmelser som legger særlige oppgaver til styrets leder. Når det gjelder plikter overfor styret, er dette blant annet: 

 • Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. aksjeloven § 6-15. 
 • Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, jf. aksjeloven § 6-20. 
 • Daglig leder skal forberede saker til styremøtet i samråd med styrets leder, jf. aksjeloven § 6-21. 

Det finnes også enkelte særlige bestemmelser om daglig leders forhold til generalforsamlingen, herunder, 

 • Holdes generalforsamlingen som møte, skal styrelederen og daglig leder delta, jf. aksjeloven § 54. Blir generalforsamlingen holdt som fysisk møte, skal styrelederen og daglig leder delta fysisk. 
 • Daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 andre ledd. 
 • Dersom styret ikke innkaller til generalforsamling som skal holdes etter loven, skal tingretten gjøre dette dersom det kreves av et styremedlem, daglig leder eller revisor, jf. aksjeloven § 5-9 andre ledd. 
 • En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelse av årsregnskap og evt. årsberetning, saker som er forelagt aksjeeierne for avgjørelse, og selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf. aksjeloven § 5-15 første ledd. 

Hva dCompany kan hjelpe daglig leder med

De fleste daglige leder ønsker å digitalisere det som bør digitaliseres. Å operere med et digitalt aksjeselskap er derfor en naturlig og lavt hengende frukt for mange. 

Selv om det er styrets ansvar etter aksjeloven, vil styret normalt forvente at daglig leder fører selskapets aksjeeierbok og at dette skjer iht. aksjelovens regler. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok.

Daglig leder vil også ha en sentral rolle i forberedelsen av saker for styret, og av og til får daglig leder også rollen som styresekretær. Med dCompany møtefunksjon, kan daglig leder sørge for at det kalles inn til styremøter gjennom en digital plattform, og at alle styremedlemmene har tilgang til all relevant informasjon før, under og etter styrebehandlingen. 

Når det skal gjennomføres selskapsrettslige endringer, slik som gjennomføringen av en kapitalforhøyelse, kan daglig leder raskt sørge for at all nødvendig dokumentasjon lages på en enkel måte gjennom dBot

Daglige ledere

Ansettelse av daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret hvis ikke det er bestemt i vedtektene at dette skal gjøres av generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-2 andre ledd. Tilsettelsen eller endring av daglig leder kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i en EØS-stat, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland eller Konføderasjonen Sveits, jf. aksjeloven § 6-11. Det er mulig å søke departementet om unntak fra begge disse kravene, men det gis normalt bare unntak for avvik fra et av kravene. 

Daglig leders oppgaver

Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt, jf. aksjeloven § 6-14 første ledd. Har selskapet ikke daglig leder, står styret for den daglige ledelse. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte, jf. aksjeloven § 6-14 fjerde ledd. 

Aksjeloven har også enkelte bestemmelser som legger særlige oppgaver til styrets leder. Når det gjelder plikter overfor styret, er dette blant annet: 

 • Daglig leder skal minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling, jf. aksjeloven § 6-15. 
 • Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, jf. aksjeloven § 6-20. 
 • Daglig leder skal forberede saker til styremøtet i samråd med styrets leder, jf. aksjeloven § 6-21. 

Det finnes også enkelte særlige bestemmelser om daglig leders forhold til generalforsamlingen, herunder, 

 • Holdes generalforsamlingen som møte, skal styrelederen og daglig leder delta, jf. aksjeloven § 54. Blir generalforsamlingen holdt som fysisk møte, skal styrelederen og daglig leder delta fysisk. 
 • Daglig leder har rett til å uttale seg på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 andre ledd. 
 • Dersom styret ikke innkaller til generalforsamling som skal holdes etter loven, skal tingretten gjøre dette dersom det kreves av et styremedlem, daglig leder eller revisor, jf. aksjeloven § 5-9 andre ledd. 
 • En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjennelse av årsregnskap og evt. årsberetning, saker som er forelagt aksjeeierne for avgjørelse, og selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf. aksjeloven § 5-15 første ledd. 

Hva dCompany kan hjelpe daglig leder med

De fleste daglige leder ønsker å digitalisere det som bør digitaliseres. Å operere med et digitalt aksjeselskap er derfor en naturlig og lavt hengende frukt for mange. 

Selv om det er styrets ansvar etter aksjeloven, vil styret normalt forvente at daglig leder fører selskapets aksjeeierbok og at dette skjer iht. aksjelovens regler. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok.

Daglig leder vil også ha en sentral rolle i forberedelsen av saker for styret, og av og til får daglig leder også rollen som styresekretær. Med dCompany møtefunksjon, kan daglig leder sørge for at det kalles inn til styremøter gjennom en digital plattform, og at alle styremedlemmene har tilgang til all relevant informasjon før, under og etter styrebehandlingen. 

Når det skal gjennomføres selskapsrettslige endringer, slik som gjennomføringen av en kapitalforhøyelse, kan daglig leder raskt sørge for at all nødvendig dokumentasjon lages på en enkel måte gjennom dBot

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no