Hjem > Roller > Styreledere

Styreledere

Styrets leder velges av generalforsamlingen om ikke styret konstituerer seg selv eller selskapet har en bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-1 andre ledd. Om styret konstituerer seg selv, velger styrets leder av og blant styrets medlemmer. Har styret bare ett medlem, anses vedkommende som styreleder. 

Har selskapet en bedriftsforsamling, velges styrets leder av bedriftsforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-1 tredje ledd.

Valget av styreleder og styrets medlemmer for øvrig kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Ønsker du å organisere styremøter, beslutninger, rapportering og dokumenter på ett sted?

dCompany er alt du trenger til styrearbeidet

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • Arkiv

  Arkiv

  Smart og sikker arkivering Et arkiv som oppdaterer seg selv Når du bruker dBot til å lage innkallinger eller protokoller […]

 • Fullmakter

  Fullmakter

  Komplett løsning for å opprette, sende ut, avgi og registrere fullmakter digitalt. Du slipper også å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Signering

  Signering

  Brukervennlig digital signering på høyeste sikkerhetsnivå Send protokoller til signering raskt og enkelt dCompany lar deg raskt og enkelt gjennomføre […]

 • Styreportal

  Styreportal

  Effektivt og profesjonelt styrearbeid Med styreportalen kan du enkelt og effektivt generere innkallinger og protokoller. Styremedlemmene får lett tilgang til […]

Styreleders oppgaver

Styreleder har naturlig et særlig ansvar for styrets arbeid, herunder organiseringen av dette. Styret har et ansvar for forvaltningen av selskapet og et ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomhet for øvrig (det såkalte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret). 

Som det ligger i navnet har styrets leder ansvar for å lede styret og dets arbeid. Aksjeloven har også enkelte bestemmelser som legger særlige oppgaver til styrets leder. Når det gjelder styrebehandlingen, omfatter dette følgende: 

 • Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, jf. aksjeloven § 6-20. 
 • Daglig leder skal forberede saker til styremøtet i samråd med styrets leder, jf. aksjeloven § 6-21.
 • Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen måte, jf. aksjeloven § 6-19 første ledd. Behandlingsmåten skal være betryggende.
 • Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av de saker som blir behandlet, jf. aksjeloven § 6-19 andre ledd. 
 • Dersom en sak skal behandles i møte, bestemmer styrets leder møteformen, jf. aksjeloven § 6-19 andre ledd. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer kan likevel kreve at møtet blir holdt som fysisk eller elektronisk møte.
 • Styrebehandlingen ledes av styrelederen, jf. aksjeloven § 6-19 tredje ledd. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
 • I kraft av å være møteleder har styrets leder i de fleste saker en såkalt avgjørende stemme ved stemmelikhet. Dette innebærer at ved tilfeller av stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for, jf. aksjeloven 6-25 første ledd. Det gjelder imidlertid visse særregler ved valg og ansettelser, se aksjeloven § 6-26. 

En sikker løsning for dine selskaper

Datastack

Datalagring i Norge

At alle data lagres trygt i Norge betyr at dine data forblir underlagt de strenge personvern- og databeskyttelseslover som Norge har.

Fingeravtrykk

Sikker tilgangskontroll

Bare autoriserte brukere har tilgang til dine dokumenter og data. Dette sikrer at dine forretningshemmeligheter og konfidensielle dokumenter ikke faller i gale hender.

Krypteringsskjold

Kryptering av dine data

Kryptering sikrer at dine data, både personlige opplysninger og sensitive forretningsdokumenter, er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Sikkerhetsskjold

Automatisk sikkerhets- overvåkning

Løsningen i dCompany overvåkes kontinuerlig for eventuelle trusler eller brudd på sikkerheten. Eventuelle avvik blir raskt identifisert og håndtert for å sikre at dataene forblir trygge.

Backup

Backup og gjenoppretting

Automatiske backup sørger for for at du aldri mister verdifull informasjon. Du kan raskt gjenopprette til en tidligere versjon av dine dokumenter hvis nødvendig.

Signatur

E-signering på høyeste sikkerhetsnivå

Elektronisk signering med BankID er den enkleste, tryggeste og raskeste måten å signere på.

Styreleder har følgende særlige oppgaver overfor generalforsamlingen: 

 • Holdes generalforsamlingen som møte, skal styrelederen og daglig leder delta, jf. aksjeloven § 54. Blir generalforsamlingen holdt som fysisk møte, skal styrelederen og daglig leder delta fysisk. 
 • Styrets leder åpner generalforsamlingen, om ikke styret har besluttet å velge en annen til å gjøre dette, jf. aksjeloven § 5-12 første ledd. 
 • Ved gjennomføring av forenklet generalforsamling, skal protokollen fra generalforsamlingen dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker, jf. aksjeloven 5-7 a. tredje ledd. 
 • Ved varsel om oppløsning, skal eventuelle innsigelser i perioden for kreditorfrist meldes til styreleder senest seks uker etter kunngjøringen av varslet, jf. aksjeloven § 16-4. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Hva dCompany kan hjelpe styrets leder med

dCompany digitaliserer aksjeselskapet, og mange styreledere ønsker seg nettopp dette: et digitalt aksjeselskap. 

Styrets leder har naturlig nok et særlig ansvar for å sørge for at styremøter og generalforsamlinger avholdes iht. loven og dokumenteres på riktig måte. Med dCompanys møtefunksjon kan styreleder kalle inn til styremøter og sørge for at alle styremedlemmer får tilgang til alt underlag på en enkel og trygg måte. På samme måte kan styreleder enkelt lage protokoller fra møtet om ikke styreleder setter denne oppgaven ut til en styresekretær eller andre. 

Det å organisere en generalforsamling med mange aksjonærer kan være tidkrevende. Med dCompanys generalforsamlingsmodul kan du enkelt lage og sende ut en innkalling til alle aksjonærene. Fullmakter kan avgis digitalt og disse registreres automatisk til bruk for avstemminger underveis og til bruk for generalforsamlingsprotokollen. Protokollen kan selvfølgelig også lages på en enkel måte. 

Selv om plikten til å føre aksjeeierbok ligger hos alle styremedlemmene, er det naturlig at styrets leder tar et særlig ansvar for å forsikre seg om at aksjeeierboken føres på riktig måte. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser., herunder at den oppfyller aksjelovens krav til aksjenummer og at opplysninger om eierskifte oppbevares i minst 10 år. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok. 

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Styreledere

Styrets leder velges av generalforsamlingen om ikke styret konstituerer seg selv eller selskapet har en bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-1 andre ledd. Om styret konstituerer seg selv, velger styrets leder av og blant styrets medlemmer. Har styret bare ett medlem, anses vedkommende som styreleder. 

Har selskapet en bedriftsforsamling, velges styrets leder av bedriftsforsamlingen, jf. aksjeloven § 6-1 tredje ledd.

Valget av styreleder og styrets medlemmer for øvrig kan du gjøre som en del av en automatisert prosess på dCompany-plattformen. 

Ønsker du å organisere styremøter, beslutninger, rapportering og dokumenter på ett sted?

dCompany er alt du trenger til styrearbeidet

 • Aksjonærsider

  Aksjonærsider

  Gjør aksjonærene selvbetjent med individuelle aksjonærsider Aksjonærsidene gir hver aksjonær full oversikt over egne aksjer, kostpris, innbetalt kapital, pantsettelser og […]

 • Arkiv

  Arkiv

  Smart og sikker arkivering Et arkiv som oppdaterer seg selv Når du bruker dBot til å lage innkallinger eller protokoller […]

 • Fullmakter

  Fullmakter

  Komplett løsning for å opprette, sende ut, avgi og registrere fullmakter digitalt. Du slipper også å telle opp ved registrering av fremmøtte og under hver sak.

 • Generalforsamling

  Generalforsamling

  Fullfør generalforsamlinger på minutter. dCompany automatiserer innkalling, fullmakter, registrering av fremmøte, stemmegivning, protokoll og signering.

 • Signering

  Signering

  Brukervennlig digital signering på høyeste sikkerhetsnivå Send protokoller til signering raskt og enkelt dCompany lar deg raskt og enkelt gjennomføre […]

 • Styreportal

  Styreportal

  Effektivt og profesjonelt styrearbeid Med styreportalen kan du enkelt og effektivt generere innkallinger og protokoller. Styremedlemmene får lett tilgang til […]

Styreleders oppgaver

Styreleder har naturlig et særlig ansvar for styrets arbeid, herunder organiseringen av dette. Styret har et ansvar for forvaltningen av selskapet og et ansvar for å føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomhet for øvrig (det såkalte forvaltningsansvaret og tilsynsansvaret). 

Som det ligger i navnet har styrets leder ansvar for å lede styret og dets arbeid. Aksjeloven har også enkelte bestemmelser som legger særlige oppgaver til styrets leder. Når det gjelder styrebehandlingen, omfatter dette følgende: 

 • Styrelederen skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret, jf. aksjeloven § 6-20. 
 • Daglig leder skal forberede saker til styremøtet i samråd med styrets leder, jf. aksjeloven § 6-21.
 • Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen måte, jf. aksjeloven § 6-19 første ledd. Behandlingsmåten skal være betryggende.
 • Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av de saker som blir behandlet, jf. aksjeloven § 6-19 andre ledd. 
 • Dersom en sak skal behandles i møte, bestemmer styrets leder møteformen, jf. aksjeloven § 6-19 andre ledd. Mer enn halvdelen av styrets medlemmer kan likevel kreve at møtet blir holdt som fysisk eller elektronisk møte.
 • Styrebehandlingen ledes av styrelederen, jf. aksjeloven § 6-19 tredje ledd. Deltar verken styrelederen eller varalederen, velger styret en leder for styrebehandlingen.
 • I kraft av å være møteleder har styrets leder i de fleste saker en såkalt avgjørende stemme ved stemmelikhet. Dette innebærer at ved tilfeller av stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for, jf. aksjeloven 6-25 første ledd. Det gjelder imidlertid visse særregler ved valg og ansettelser, se aksjeloven § 6-26. 

En sikker løsning for dine selskaper

Datastack

Datalagring i Norge

At alle data lagres trygt i Norge betyr at dine data forblir underlagt de strenge personvern- og databeskyttelseslover som Norge har.

Fingeravtrykk

Sikker tilgangskontroll

Bare autoriserte brukere har tilgang til dine dokumenter og data. Dette sikrer at dine forretningshemmeligheter og konfidensielle dokumenter ikke faller i gale hender.

Krypteringsskjold

Kryptering av dine data

Kryptering sikrer at dine data, både personlige opplysninger og sensitive forretningsdokumenter, er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller sletting.

Sikkerhetsskjold

Automatisk sikkerhets- overvåkning

Løsningen i dCompany overvåkes kontinuerlig for eventuelle trusler eller brudd på sikkerheten. Eventuelle avvik blir raskt identifisert og håndtert for å sikre at dataene forblir trygge.

Backup

Backup og gjenoppretting

Automatiske backup sørger for for at du aldri mister verdifull informasjon. Du kan raskt gjenopprette til en tidligere versjon av dine dokumenter hvis nødvendig.

Signatur

E-signering på høyeste sikkerhetsnivå

Elektronisk signering med BankID er den enkleste, tryggeste og raskeste måten å signere på.

Styreleder har følgende særlige oppgaver overfor generalforsamlingen: 

 • Holdes generalforsamlingen som møte, skal styrelederen og daglig leder delta, jf. aksjeloven § 54. Blir generalforsamlingen holdt som fysisk møte, skal styrelederen og daglig leder delta fysisk. 
 • Styrets leder åpner generalforsamlingen, om ikke styret har besluttet å velge en annen til å gjøre dette, jf. aksjeloven § 5-12 første ledd. 
 • Ved gjennomføring av forenklet generalforsamling, skal protokollen fra generalforsamlingen dateres og signeres av den som er styrets leder på signeringstidspunktet eller av den som generalforsamlingen utpeker, jf. aksjeloven 5-7 a. tredje ledd. 
 • Ved varsel om oppløsning, skal eventuelle innsigelser i perioden for kreditorfrist meldes til styreleder senest seks uker etter kunngjøringen av varslet, jf. aksjeloven § 16-4. 

Trygg og effektiv forvaltning av porteføljer

Administrasjon på tvers av selskaper og landegrenser

Administrer aksjeeierbøker på tvers av selskaper og landegrenser

dCompany kobler selskapets egne data med
offentlige tilgjengelige eierdata og gir deg full oversikt over konsern eller portefølje – på tvers av land

Innfør informasjonen kun én gang

Eliminerer innføring av den samme informasjonen flere steder

Har du brukt dBot for å fatte en beslutning, vil plattformen automatisk oppdatere både vedtektene og aksjeeierboken.

Full kontroll på eierskap

Få full kontroll på oppstrøms og nedstrøms eierskap

Kontroll på eierskap er viktig for alle selskaper, og særlig for selskaper med mange aksjonærer, strukturer og for rådgivere med klientporteføljer

Hva dCompany kan hjelpe styrets leder med

dCompany digitaliserer aksjeselskapet, og mange styreledere ønsker seg nettopp dette: et digitalt aksjeselskap. 

Styrets leder har naturlig nok et særlig ansvar for å sørge for at styremøter og generalforsamlinger avholdes iht. loven og dokumenteres på riktig måte. Med dCompanys møtefunksjon kan styreleder kalle inn til styremøter og sørge for at alle styremedlemmer får tilgang til alt underlag på en enkel og trygg måte. På samme måte kan styreleder enkelt lage protokoller fra møtet om ikke styreleder setter denne oppgaven ut til en styresekretær eller andre. 

Det å organisere en generalforsamling med mange aksjonærer kan være tidkrevende. Med dCompanys generalforsamlingsmodul kan du enkelt lage og sende ut en innkalling til alle aksjonærene. Fullmakter kan avgis digitalt og disse registreres automatisk til bruk for avstemminger underveis og til bruk for generalforsamlingsprotokollen. Protokollen kan selvfølgelig også lages på en enkel måte. 

Selv om plikten til å føre aksjeeierbok ligger hos alle styremedlemmene, er det naturlig at styrets leder tar et særlig ansvar for å forsikre seg om at aksjeeierboken føres på riktig måte. Mange blir overrasket over hvor detaljerte krav det er til å holde aksjeeierboken, herunder 

 • Plikten til å registrere alle transaksjoner.  
 • Plikten til å registrere pant (typisk problem er at aksjeeierboken forsvinner og at det derfor opprettes en ny aksjeeierbok hvor tidligere meldte pant ikke fremkommer).
 • Plikten til å oppbevare opplysninger om tidligere aksjeeiere i minst 10 år. 
 • Plikten til å holde styre på aksjenummer, uavhengig av kjøp og salg av aksjer, splitt eller spleis eller kapitalforhøyelser., herunder at den oppfyller aksjelovens krav til aksjenummer og at opplysninger om eierskifte oppbevares i minst 10 år. 

I praksis er det for selskaper med flere aksjonærer vanskelig å overholde disse kravene uten at det benyttes en digital aksjeeierbok. 

Registrer transaksjoner selv eller overlat til rådgivere

Nystiftelse

Beholdning pr dato

Kjøp / Salg

Utstedelse

Utbytte

Økning av pålydende

Arv

Reduksjon av pålydende

Sletting av aksjer

Gave

Splitt

Spleis

Konvertering av aksjer

Konsernbidrag

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no