Kapitalforhøyelse

Gjennomfør kapitalforhøyelser med dCompany

Start med målet, og angi at du ønsker å gjøre en «kapitalforhøyelse» (emisjon). Dokumentroboten tar hånd om alt av innkallinger, protokoller, aksjeeierbok, vedtekter, tegningsblanketter og innsending til Brønnøysundregistrene.

Fortrinnsrettet emisjon

Aksjonærene får fortrinnsrett til å tegne de aksjene som utstedes. Om ikke forhåndsavklart, må aksjonærene få en tegningsperiode på to uker for å bestemme seg om de vil tegne aksjer.

Rettet emisjon

Aksjonærene får ikke fortrinnsrett, kapitalforhøyelsen skjer mot bestemte navngitte personer. Selskapet vet normalt hvem som skal tegne seg og hvor mange aksjer den enkelte skal tegne, noe som gjør at tegningsprosessen kan forenkles.

Overskudd omgjøres til aksjekapital. Dette styrker aksjekapitalen uten å tilføre nye midler, enten ved å utstede nye aksjer eller ved å øke pålydende.

Slik foregår en rettet emisjon

Når du oppretter et kapitalforhøyelse-prosjekt i dBot blir du stilt en rekke spørsmål, og hjulpet og tatt gjennom alle stegene som er nødvendige for å gjennomføre kapitalforhøyelsen. Her ser du hvordan en rettet emisjon foregår.

Vi hjelper deg med styremøte, generalforsamling, tegning, allokering, bekreftelse, og registrering i Foretaksregisteret og aksjeeierbok og vedtekter.

Plattformen støtter alle former for aksjeinnskudd, dvs. kontantinnskudd, konvertering av gjeld og tingsinnskudd. Du kan enkelt krysse av for at midlene fra et kontantinnskudd kan benyttes før kapitalforhøyelsen er registrert i Brønnøysundregistrene om du ønsker det.

Plattformen støtter utstedelse av aksjer i alle aksjeklasser

Åpne dokumentroboten og velg Kapitalforhøyelse

Fortell hva slags kapitalforhøyelse du vil ha

Du svarer på de spørsmålene som stilles, herunder om kapitalforhøyelsen skal besluttes av generalforsamlingen eller om den skal besluttes av styret i medhold av fullmakt fra generalforsamlingen.

Alle dokumentene du trenger genereres automatisk

dBot lager automatisk de dokumenter som er nødvendige for å gjennomføre kapitalforhøyelsen.

.. og alle verktøy du vil trenge etterhvert

Elektronisk tegningsskjema, allokering og registrering i Foretaksregisteret og aksjeeierbok og vedtekter

Gjennomfør styremøtet eller send protokollen direkte til signering

Brukervennlig digital signering på høyeste sikkerhetsnivå. Send protokoller til signering raskt og enkelt. dCompany lar deg raskt og enkelt gjennomføre signering med norsk eller svensk BankID eller på annen måte.

Kall inn til generalforsamling

dBot har automatisk laget en innkalling til generalforsamling. Den kan du enkelt sende ut gjennom plattformen.

Gjennomfør generalforsamling

Generalforsamlingen fatter beslutningen om kapitalforhøyelse om det ikke er gjort av styret i medhold av fullmakt fra generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan bare beslutte å utstede aksjer mot konkret navngitte tegnere, dvs. at hvem som kan tegne aksjene må være avklart på dette tidspunktet.  

Send generalforsamlingsprotokoll til signering

dBot lager automatisk den generalforsamlingsprotokollen som er nødvendig. Når generalforsamlingen er avholdt, kan du sende protokollen for undertegning gjennom plattformen.

Send ut tegningsblanketter

Det er ikke tilstrekkelig at selskapet har besluttet å utstede aksjer. Aksjene må også tegnes av de personer som gjennom generalforsamlingens beslutning er tilbudt å tegne aksjene. Denne tegningen kan enten skje i generalforsamlingsprotokollen eller på en separat tegningsblankett som sendes ut gjennom plattformen.   

Allloker aksjer

Så snart tegningen er foretatt kan selskapet bekrefte allokeringen av aksjer på de som har tegnet seg. I en rettet emisjon er det normalt avklart hvor mange aksjer den enkelte skal tegne seg for, og prosessen med allokering er derfor enkel. 

Registrer innbetalt kapital

Så snart allokeringen er foretatt, kan selskapet be om innbetaling av aksjeinnskuddet.

Last opp bekreftelse fra revisor

Skal aksjeinnskuddet innbetales kontant i norske kroner, kan innskuddet bekreftes av revisor, statsautorisert regnskapsfører, bank eller advokat.  Øvrige former for aksjeinnskudd kan bare bekreftes av revisor. 

Ved andre former for innskudd enn penger, må revisor også bekrefte de redegjørelser som er laget for innskuddet. 

Meld kapitalforhøyelsen til brreg

Når aksjeinnskuddet er innbetalt og nødvendige bekreftelser er avgitt, kan du melde kapitalforhøyelsen til Foretaksregisteret direkte fra plattformen.

Oppdater aksjeeierbok og vedtekter

Når kapitalforhøyelsen er registrert, kan du oppdatere aksjeeierboken og vedtektene ved å velge at kapitalforhøyelsen skal registreres på dCompany-plattformen. Etter aksjeloven anses kapitalforhøyelsen først gjennomført på dette tidspunktet. 

Er det gitt aksjonærrettigheter fra et tidligere tidspunkt, for eksempel ved tegning, kan registrering på dCompany-plattformen skje allerede på det tidligere tidspunktet.

Automatiser flere
selskapshendelser

Kombiner hendelser

Kombiner hendelser

Med dBot kan du kombinere fritekst og automatiserte selskapshendelser i samme formelle prosess

Digitale innkallinger

Digitale innkallinger

Send innkalling til styremøter og generalforsamling direkte fra plattformen

Signatur

E-signering

Signer protokoller med norsk eller svensk BankID, e-post eller håndsignatur

Velg mellom norsk, engelsk eller begge

Norsk og engelsk

Velg mellom norsk, engelsk eller tospråklige dokumenter

Bli en av våre
fornøyde kunder

Erik Rian Johannessen, CFO i Longship
Longship logo

Fantastisk produkt med stor nytteverdi. Gjennomførte en aksjesplitt raskt og enkelt. Den digitale aksjeeierboken har stor nytte for meg overfor alle porteføljeselskapene.

Erik Rian Johannessen
CFO
Longship

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no