Generelle vilkår

Disse generelle vilkårene, inkludert eventuelle vedlegg og andre vilkår det her refereres til (samlet «Vilkårene») gjelder for den juridiske enheten som du registrerer abonnement(er) for («Kunden»). Du innestår for at du har myndighet til å binde Kunden til Vilkårene, og at Kunden aksepterer at Vilkårene fra tid til annen kan bli endret.

Vilkårene gjelder Kundens abonnement på tjenesten som beskrevet i punkt 1 levert av dCompany AS, org.nr. 925 885 681 («dCompany»). Du godtar at tjenesten ikke er tiltenkt bruk for forbrukerformål, og at du ikke opptrer som forbruker i din bruk av tjenesten.

1. TJENESTEN

1.1 Så lenge Kunden har et aktivt abonnement, skal dCompany gi Kunden tilgang til og rett til å bruke tjenesten som er omfattet av abonnementet. Tilgang til visse moduler, funksjonalitet, e.l. kan avhenge av abonnementstype.

1.2 dCompany forbeholder seg retten til å foreta endringer i tjenesten, inkludert å erstatte eller fjerne funksjonalitet.

1.3 dCompany kan benytte underleverandører i sin leveranse og for øvrig i oppfyllelsen av dCompanys forpliktelser.

1.4 dCompany vil ta rimelige tiltak for å sikre at tjenesten er tilgjengelig for Kunden med den funksjonaliteten som er beskrevet i tjenestebeskrivelsen. Kunden erkjenner at tjenesten ikke alltid er feilfri, og at nedetid og manglende tilgjengelighet kan forekomme.

2. BRUKERKONTO OG BRUKERDATA

2.1 dCompany er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang til tjenesten gjennom Kundens brukerkonto(er) eller annen uautorisert tilgang som følge av at Kunden eller Kundens brukere har unnlatt å holde påloggingsinformasjon konfidensiell.

2.2 Kunden er ansvarlig for all bruk av tjenesten av personer som opptrer på vegne av Kunden, eller som for øvrig gis tilgang til tjenesten av Kunden, herunder at slik bruk er i overensstemmelse med Vilkårene.

2.3 dCompany har rett til å overvåke Kundens og Kundens brukeres tilgang til og bruk av tjenesten.

2.4 Kunden er ansvarlig for å sørge for at filer og data som lastes opp til tjenesten av eller på vegne av Kunden er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter.

2.5 Kunden skal kun oppgi korrekte og fullstendige opplysninger i forbindelse med bruk av tjenesten. Kunden garanterer spesielt at Kunden ikke vil registrere uriktige opplysninger om ledelsen eller eierinteressene i noen juridisk enhet, eller på noen måte bruke tjenesten til å utgi seg for å være eller representere en annen juridisk enhet.

3. BEGRENSNINGER I BRUKEN

3.1 Kunden skal ikke, og skal ikke tillate noen bruker eller tredjepart å:

(a) forsøke å kopiere, endre, duplisere, lage avledede verk fra, speile eller distribuere noen del av tjenesten og/eller tilhørende dokumentasjon;

(b) gå inn i noen del av tjenesten for å utvikle eller tilby et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med tjenesten;

(c) bruke tjenesten for å levere tjenester eller produkter basert på den til noen tredjepart;

(d) innføre eller tillate innføring av virus i dCompanys nettverk og informasjonssystemer.

4. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Tilgang til tjenesten tilbys som en løpende abonnementstjeneste. Kunden godtar at oppgradering til en annen abonnementstype, herunder fra eventuelt gratis abonnement, kan medføre en økt abonnementsavgift.

4.2 Betalbart abonnement skal betales forskuddsvis pr. måned for kunder som betaler abonnementet med kredittkort, eller forskuddsvis pr. 12 måneder for kunder som betaler abonnementet etter faktura. dCompany forbeholder seg retten til å stanse Kundens tilgang til tjenesten dersom Kundens abonnement utløper eller ikke betales ved forfall.

4.3 Ved forsinket betaling kan dCompany kreve renter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

4.4 dCompany forbeholder seg retten til å endre priser, herunder til å innføre betalingsplikt for eventuelle abonnementer som har vært gratis og til å øke priser for abonnementer etter hvert som tjenestene utvikles og forbedres, med 30 dagers varsel. Slikt varsel vil bli gitt til den e-postadressen som er registrert for det aktuelle abonnementet.

4.5 dCompanys tjenester er automatiserte. Det kan imidlertid i sjeldne tilfeller forekomme behov for manuell oppfølging fra dCompany ved feilinformasjon eller brukerfeil fra Kunden, for eksempel om en bruker laster opp feil dokument som vedlegg til en selskapsrettslig beslutning. Slikt arbeid faktureres Kunden med for tiden kr 1 790 pr time. 

5. IMMATERIELLE RETTIGHETER

5.1 Ingenting i disse Vilkårene skal tolkes som en overføring av immaterielle rettigheter mellom partene. dCompany beholder alle rettigheter i tjenesten og immaterielle rettigheter knyttet til disse.

5.2 Hvis Kunden eller Kundens brukere kommer med tilbakemeldinger eller forslag til tjenesten, kan dCompany (og de som har dCompanys tillatelse til det) bruke slik informasjon uten forpliktelser overfor Kunden eller Kundens brukere.

6. PERSONVERN

6.1 dCompany vil behandle personopplysninger om kontaktpersoner hos Kunden, samt personopplysninger om brukerprofiler, som behandlingsansvarlig. Mer informasjon om dette finnes i dCompanys personvernerklæring.

6.2 dCompany vil behandle eventuelle øvrige personopplysninger i tjenesten, herunder eventuelle personopplysninger i dokumenter og registre som genereres, lagres eller vises i tjenesten, som databehandler på vegne av Kunden som behandlingsansvarlig. For dette gjelder dCompanys databehandleravtale, inntatt som vedlegg 1 nedenfor.

Tillatelse til utlevering av aksjonærdata til T-rank

6.3 dCompany utleverer aksjonærdata til vår samarbeidspartner T-rank AS, som gjør informasjonen offentlig tilgjengelig gjennom dataleveranser til blant annet antihvitvaskingssystemer. Opplysningene som utleveres er hovedopplysninger fra aksjeeierboken i alle selskaper på dCompany-plattformen. For personlige aksjonærer utleveres navn, fødselsår, postnummer/sted, landkode, antall aksjer, aksjeklasse og stemmevekt. Opplysningene er offentlige, jf. aksjeloven § 4-6. De samme opplysningene publiseres også av Skatteetaten, men bare én gang pr år.

Når vi utleverer disse opplysningene om personer som eier aksjer i selskaper på plattformen, behandler vi personopplysninger. dCompany er selv behandlingsansvarlig for denne utleveringen. Fordi opplysningene stammer fra Kunden, trenger vi Kundens tillatelse til utleveringen. Ved å akseptere disse vilkårene og bruke dCompanys tjenester, tillater Kunden slik utlevering av personopplysninger. Kunden forplikter seg også til å informere personlige aksjonærer om at eierskapsopplysninger blir utlevert.

dCompany har utarbeidet en vurdering av lovligheten av denne utleveringen av personopplysninger, som er tilgjengelig for Kunden på forespørsel.

7. KONFIDENSIALITET

7.1 Hver av partene skal behandle all informasjon som ikke er offentlig kjent, og som de utveksler eller mottar i forbindelse med tjenesten og disse Vilkårene, konfidensielt og skal ikke utlevere slik informasjon til tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre parten. Hver av partene skal ta rimelige forholdsregler for å hindre urettmessig utlevering av den andre partens konfidensielle informasjon. Denne taushetsplikten skal også gjelde etter Vilkårenes opphør.

7.2 Konfidensialitetsforpliktelsene i punkt 7.1 er ikke til hinder for at dCompany publiserer eller for øvrig deler informasjon Kunden laster opp i tjenesten med tredjeparter der informasjonen etter sin art er eller skal bli offentlig informasjon, for eksempel om hvem som er aksjonærer, reelle rettighetshavere eller styremedlemmer i et selskap. De skal heller ikke være til hinder for at dCompany kan bruke Kundens navn og logo som referanse i markedsføring av tjenesten.

8. VARIGHET OG OPPSIGELSE

8.1 Disse Vilkårene gjelder så lenge Kunden bruker tjenesten.

8.2 Kunden kan si opp abonnementet på tjenesten med tre måneders skriftlig varsel regnet fra den første dagen i måneden etter at dCompany mottok oppsigelsen, likevel slik at oppsigelsen tidligst kan tre i kraft 12 måneder etter oppstart av abonnementet. For kunder som betaler abonnementet etter faktura, fornyes abonnementet automatisk for 12 nye måneder hvis det ikke er sagt opp innen tre måneder før utløp. dCompany kan avslutte Kundens abonnement med tre måneders skriftlig varsel uavhengig av årsak.

8.3 dCompany kan avslutte Kundens tilgang til tjenesten umiddelbart hvis dCompany har rimelig grunn til å tro at Kunden misligholder Vilkårene eller hvis Kunden eller Kundens brukere bruker tjenesten i strid med gjeldende lover eller forskrifter, eller for øvrig på en måte som kan ha betydelig negativ innvirkning på dCompany.

8.4 Kunden har ikke rett til tilbakebetaling av vederlag ved oppsigelse av tjenesten med mindre slik rett følger av ufravikelig lov.

8.5 Kundens tilgang til tjenesten opphører fra og med den dato oppsigelsen trer i kraft. Fra samme tidspunkt kan dCompany slette eller deaktivere Kundens brukerkontoer og slette alle Kundens data som er lagret i tjenesten. Dette gjelder ikke brukerkontoer eller data som er direkte knyttet til abonnementer som ikke er avsluttet. Det er Kundens ansvar å sørge for kopiering av data som er lagret i tjenesten før oppsigelsen trer i kraft, for å unngå permanent tap av slike data.

9.ANSVAR

9.1 Kunden erkjenner at dCompany ikke utøver advokat- eller annen rådgivningstjeneste, og at informasjonen som formidles gjennom tjenesten ikke kan anses som juridiske råd. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre egne undersøkelser relatert til informasjonen som formidles og dokumentene som genereres gjennom tjenesten.

9.2 Kunden erkjenner at tjenesten leveres som den er («as is»), uten garantier av noe slag. Bruk av tjenesten foregår på Kundens risiko, og Kunden er alene ansvarlig for eventuell skade på Kundens innhold, systemer, tjenesteplattform eller enheter Kunden bruker til å benytte tjenesten, eller tap av data som følge av slik bruk. Kunden erkjenner videre at informasjonen som formidles gjennom tjenesten i vesentlig grad baseres på informasjon innhentet fra Kunden selv og/eller tredjeparter, og at dCompany ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for feil, mangler eller unøyaktigheter i slik informasjon eller i beregninger eller annen informasjon som genereres basert på slik Kunde- og/eller tredjepartsinformasjon.

9.3 Hver av partene kan kreve dekket sine dokumenterte direkte tap som følge av den andre partens mislighold av disse Vilkårene.

9.4 Ingen av partene skal være ansvarlig for den andre partens indirekte tap. Tap eller korrupsjon av data skal alltid anses som indirekte tap. Ethvert ansvar for direkte tap skal være begrenset til det vederlaget Kunden har betalt for det abonnementet som kravet gjelder, i løpet av de tre siste månedene før hendelsen som utløste ansvaret. 

9.5 dCompanys ansvar overfor Kunden for feil og mangler knyttet til dCompanys underleverandører, herunder dCompanys skyleverandør, er under enhver omstendighet begrenset til underleverandørens ansvar for det samme overfor dCompany.

9.6 Kunden skal holde dCompany skadesløs mot krav, søksmål og tap som måtte oppstå som følge av (i) Kundens eller Kundens brukeres brudd på forpliktelser etter disse Vilkårene, (ii) Kundens eller Kundens brukeres krenkelse av immaterielle rettigheter eller personvernrettigheter; og (iii) misbruk av tjenesten av en tredjepart der slikt misbruk var mulig som følge av at Kunden eller Kundens brukere ikke tok rimelige forholdsregler for å beskytte påloggingsinformasjon. Kundens ansvar etter dette punkt 9.6 begrenses ikke av ansvarsbegrensningene ovenfor.

10. OVERDRAGELSE

10.1 Hver av partene kan overdra alle eller deler av sine rettigheter etter disse Vilkårene til en enhet som overtar hele eller så godt som hele virksomheten til den aktuelle parten gjennom fusjon, erverv e.l. Disse Vilkårene er bindende for alle tillatte mottakere eller erververe. All annen overdragelse av Vilkårene krever den andre partens skriftlige forhåndssamtykke.

11. LOVVALG OG TVISTELØSNING

11.1 Disse Vilkårene og enhver tvist som måtte oppstå som følge av Vilkårene og/eller bruk av tjenesten, skal være underlagt norsk rett uten hensyn til lovkonfliktprinsipper.

11.2 Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, skal avgjøres endelig av domstolene i Oslo, Norge.


Vedlegg 1 – Databehandleravtale

1. BAKGRUNN, FORMÅL OG OMFANG

1.1 Denne databehandleravtalen («Databehandleravtalen») regulerer behandlingen av personopplysninger i henhold til punkt 6.2 i Vilkårene i den grad dCompany opptrer som Databehandler.

Den utleveringen av personopplysninger til T-rank som er beskrevet i Vilkårene punkt 6.3 er ikke omfattet av Databehandleravtalen. For denne utleveringen er dCompany selv behandlingsansvarlig.

1.2 I tilfelle uoverensstemmelse mellom hoveddelen av Vilkårene og Databehandleravtalen når det gjelder forhold spesifikt knyttet til personvern, skal Databehandleravtalen gis forrang.

1.3 Databehandlingens formål og art er beskrevet i bilag 1 til Databehandleravtalen.

2.KUNDENS FORPLIKTELSER

2.1 Kunden skal oppfylle sine forpliktelser etter gjeldende personvernlovgivning. Blant annet skal Kunden:

(a) sørge for at det foreligger behandlingsgrunnlag (GDPR artikkel 6 og eventuelt 9),

(b) oppfylle de registrertes rettigheter (GDPR kapittel 3),

(c) når det er nødvendig, varsle den relevante tilsynsmyndigheten og de registrerte om eventuelle personopplysningsbrudd (GDPR artikkel 33 og 34).

3. DCOMPANYS FORPLIKTELSER

3.1 dCompany skal:

(a)  kun behandle personopplysninger for de formål som er angitt i bilag 1 til Databehandleravtalen,

(b) på forespørsel bistå, gjennom egnede tekniske og organisatoriske tiltak, med å oppfylle Kundens plikt til å besvare forespørsler fra de registrerte i henhold til GDPR kapittel 3,

(c) bistå Kunden med å sikre overholdelse av GDPR artikkel 32–36, tatt i betraktning behandlingens art og informasjonen som er tilgjengelig for dCompany,

(d) gjøre tilgjengelig for Kunden all informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene i  Databehandleravtalen er oppfylt, samt muliggjøre og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av eller på vegne av Kunden,

(e) etter den behandlingsansvarliges valg, slette eller tilbakelevere alle personopplysninger til den behandlingsansvarlige hvis Kunden sier opp avtalen, og slette eksisterende kopier, med mindre andre gjeldende lover krever at personopplysningene lagres,

(f) så snart som mulig underrette Kunden dersom dCompany har grunn til å tro at en instruks fra Kunden bryter gjeldende personvernlovgivning.

3.2 Eventuelle ytelser som angitt i punkt 3.1 b), c) og d) faktureres etter dCompanys gjeldende timespriser.

4.SIKKERHET

4.1 I henhold til GDPR artikkel 32 skal dCompany gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å opprettholde et egnet informasjonssikkerhetsnivå som står i forhold til risikoen. dCompany kan imidlertid ikke garantere at sikkerhetsbrudd eller andre brudd på personopplysningssikkerheten ikke finner sted.

4.2 dCompany skal påse at kun dCompany-ansatte som har saklig behov for det i sitt arbeid, har tilgang til personopplysninger og at disse er underlagt avtalefestet eller lovfestet taushetsplikt.

5. UNDERDATABEHANDLERE

5.1 dCompany kan engasjere andre databehandlere (underdatabehandlere). Dette skal i så fall skje gjennom avtaler som pålegger forpliktelser og som gir tilstrekkelige garantier for at gjeldende personvernlovgivning ivaretas. dCompany har fullt ansvar overfor Kunden for at underdatabehandleren oppfyller sine forpliktelser.

5.2 dCompanys gjeldende underdatabehandlere fremgår i bilag 1.

5.3 dCompany skal underrette Kunden om eventuelle planer om å benytte nye underdatabehandlere eller om å skifte ut underdatabehandlere for å gi Kunden muligheten til å motsette seg slike endringer. Dersom Kunden innen 30 dager fra slikt varsel ikke har motsatt seg endringen, anses den akseptert. Dersom Kunden innen fristen motsetter seg endringen, og dCompany ikke med rimelighet kan fortsette behandlingen uten å gjennomføre endringen, har Kunden anledning til å si opp Vilkårene med 30 dagers varsel. 

6. INTERNASJONAL DATAOVERFØRING

6.1  I henhold til GDPR artikkel 28(3)(a) kan dCompany kun overføre personopplysninger til en tredjestat etter dokumenterte instrukser fra Kunden. Vilkårene og Databehandleravtalen skal anses å utgjøre en slik instruks. dCompany vil i forbindelse med leveringen av tjenestene overføre visse personopplysninger til en eller flere tredjestater.

6.2 dCompany skal påse at eventuell overføring av personopplysninger til en tredjestat er i samsvar med GDPR kapittel V.

7. BRUDD PÅ PERSONOPPLYSNINGSSIKKERHETEN

7.1 dCompany skal uten ugrunnet opphold skriftlig underrette Kunden om eventuelle brudd på personopplysningssikkerheten. Underretningen skal inneholde informasjon som setter Kunden i stand til å oppfylle sine forpliktelser i GDPR artikkel 33 og 34, forutsatt at dCompany har eller med rimelighet kan fremskaffe slik informasjon.

7.2 Kunden er ansvarlig for å sende eventuelle melding og underretning i henhold til GDPR artikkel 33 og 34.

Bilag 1 til Databehandleravtale

Databehandlingens formål:Formålet med behandling av personopplysninger er å levere tjenesten i samsvar med Vilkårene.
Kategorier av registrerte:Enhver person som innholdet i tjenesten er knyttet til. Eksempler er Kundens representanter og andre som er omtalt i data Kunden laster opp i tjenesten.
Kategorier av personopplysninger:Alle personopplysninger som inngår i data Kunden laster opp i tjenesten. Eksempler er navn, stilling og informasjon om utførelse av arbeidsoppgaver.
Kunden skal minimere mengden personopplysninger. Med mindre annet er avtalt, skal ikke databehandlingen omfatte særlige kategorier av personopplysninger, selv om det ikke kan utelukkes at særlige kategorier av personopplysninger utilsiktet vil kunne behandles som en del av tjenesten.
Underdatabehandler(e)– Microsoft Azure, datasentre i Europa (hostingpartner)
– Criipto ApS, datasentre i Europa (autentisering og signering med bl.a. BankID)
– Mailgun EU, datasenter i Tyskland (utsendelse av epost)

Prøv gratis

Porteføljen din er allerede klar

Å prøve dCompany er helt gratis og krever ingen registrering.
Logg inn med BankID, så finner vi alle selskaper du har rettigheter på vegne av.
Du kan også enkelt å be om tilgang til andre selskaper du administrerer, for eksempel arbeidsgiveren din.

Få en personlig demo

Velg en tid som passer for deg, så møtes vi digitalt.

Smart start

Når du åpner et selskap for første gang hentes automatisk aksje- og selskapsinformasjon slik at du slipper å legge dette inn manuelt 🚀.

Vi er her for å hjelpe deg

Kontakt Morten på +47 95218403
eller send epost til morten@dcompany.no