Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets høyeste myndighet, og det er i praksis et møte hvor samtlige aksjonærer har anledning til å delta. Generalforsamlingen er blant annet ansvarlig for å velge et styre for selskapet. Det er flere andre områder der generalforsamlingen må involveres. Bytte av revisor må godkjennes av generalforsamlingen. Det samme gjelder kapitalnedsettelse eller -forhøyelse og alle vedtektsendringer, som for eksempel ved endring av selskapets navn eller formål. I visse tilfeller kan imidlertid generalforsamlingen gi styret fullmakt til å fatte enkelte beslutninger som ellers måtte ha blitt fattet av generalforsamlingen, slik som fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. 

Det er to typer generalforsamling, ordinær og ekstraordinær. Den eneste tingen som skiller disse to at at den ordinære generalforsamlingen skal behandle godkjenning av årsregnskap og eventuell årsberetning. For øvrig kan begge typer generalforsamling behandle samme typer saker.

Generalforsamlingen i et aksjeselskap må kalles inn med minst syv dagers varsel om ikke vedtektene fastsetter en lengre frist. Det er viktig at både innkalling og protokoll er riktig utformet og at protokollen blir lagret for fremtidig innsyn.