Styremøtet

Styret har faste møter som gjerne avtales for ett år av gangen. Disse møtene har som formål å sørge for at selskapet drives økonomisk forsvarlig, spesielt med tanke på kreditorer, men også aksjonærer. Styremøtene ledes av en styreleder, men har også gjerne en oppnevnt sekretær som ikke er medlem av styret, men som har ansvar for å føre referat, en såkalt protokoll.

Protokollene fra styremøtene skal lagres for fremtidig behov. Styremøter kan avholdes digitalt eller ved personlig fremmøte.